Vedtægter for Skamlebæk Vandværk a.m.b.a.

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

Stk. 1. Selskabets navn er "Skamlebæk Vandværk a.m.b.a." Det er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets hjemsted er Odsherred kommune, under hvis jurisdiktion det i søgs-målstilfælde hører, med mindre bestyrelsen af praktiske hensyn indvilger i eventuelle retssagers foretagelse i andre jurisdiktioner.

§ 2 Formål

Stk. 1. Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere vand til medlemmerne, ifølge den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at udvide og vedligeholde vandforsyningen og ledningsnettet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe aftale med andre vandværker om mod betaling at udføre til-svarende anlægsarbejder og yde anden teknisk bistand.

Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at træffe særlig aftale om levering af vand uden medlemskab, til selskaber, institutioner eller virksomheder af erhvervsmæssig karakter.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem af selskabet kan optages ejere af ejendomme indenfor selskabets forsynings-område.

Stk. 2. Begæring om optagelse skal indsendes til bestyrelsen.

Stk. 3. Ved optagelse af nye medlemmer betales en tilslutningsafgift i henhold til general-forsamlings-bestemmelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden ifølge gældende lovgivning.

Stk. 4. Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilke samtlige andels-havere hæfter solidarisk, dog ikke over kr. 4.000,- pr. grund med vand indlagt. På bestyrelsens forlangende er medlemmet forpligtet til at lade en servitut tinglyse på sin ejendom, hvorefter denne skal være forpligtet til at aftage vand fra vandværket. Så længe selskabet har gæld, der bl.a. er sikret ved kommunegaranti, kan denne paragraf ikke ændres.

Stk. 5. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at underrette vandværket om ejerskifte. Når et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, indtræder efterfølgeren i hans sted m.h.t. rettigheder og forpligtelser (herunder tilsvar for eventuelle restancer). Ved en interessents død eller konkurs eller ejendommens salg ved tvangsauktion overgår alle rettigheder og for-pligtelse til arvingerne, boet eller auktionskøberen. For ethvert krav, der opstår, så længe nyt skøde ikke er tinglyst, er interessentskabet dog altid berettiget, men ikke forpligtet, til at holde sig til den tidligere ejer (se tillige § 9 om vandafgiftens betaling).

Stk. 6. Ved deling af en bestående ejendom er den fraskilte del at betragte som ny ejendom.

Stk. 7. Enhver, til hvem vandværket leverer vand, er pligtig til at tåle de ulemper, som måtte indtræde ved, at vandværket foretager opgravning på den ham tilhørende grund eller grunde for nedlægning af ledninger, også for senere udvidelser fra bestående ledningsnet samt reparationer.

Stk. 8. Bestyrelsen eller den, som af bestyrelsen er bemyndiget dertil, har ret til uden forud-ående varsel at få adgang til interessenternes ejendom, dels for at kontrollere ledningsnet, installationer osv., dels for at afbryde vandforsyningen i henhold til § 9, stk. 2, eller i andet tilfælde af misligholdelse af en interessents forpligtelser overfor selskabet.

Stk. 9. I tilfælde af længere tørkeperiode med deraf følgende unormalt stort vandforbrug skal medlemmerne straks efterkomme de af bestyrelsen udstedte forordninger vedrørende vandforbruget. Det samme gælder, såfremt vandværkets drift på grund af ledningsbrud, skader på pumpestation, boring m.m. skulle nødvendiggøre en indskrænkning af vandforbruget.

Stk. 10. Enhver, der forsynes med vand fra Skamlebæk Vandværk, er forpligtet til at efterkomme de i leveringsbetingelserne indeholdte forskrifter og bestemmelserne i de af tilsynsmyndighederne fastsatte regler.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned i Odsherred Kommune. Den indkaldes med et varsel på 4 uger ved skriftlig meddelelse til hvert medlem til den af bestyrelsen senest kendte adresse. Udsendelse af indkaldelse foregår kun elektronisk via e-mail, til den af bestyrelsen senest kendte e-mailadresse, med mindre medlemmet anmoder om at få materiale fremsendt pr. post. Med indkaldelsen skal følge regnskabet for det forløbne regnskabsår. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab for det forløbne regnskabsår
  4. Budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. maj. Forslag skal fremsendes skriftligt.

Stk. 3. Referat fra generalforsamlingen skal være tilgængeligt på vandværkets hjemmeside senest 2 måneder efter generalforsamlingen. Referater fra bestyrelsesmøder lægges løbende på hjemmesiden.

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hvert medlemskab, dog højst 4 stemmer.

Stk. 5. Stemmeret kan udøves af et med skriftlig fuldmagt forsynet medlem. Ingen kan dog repræsentere flere end 4 medlemskaber inklusiv sine egne. Fuldmagter skal indleveres til og godkendes af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Stk. 8. Afstemninger sker som regel ved håndsoprækning, men skal være skriftlige, såfremt dirigenten eller en fjerdedel af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer begærer det.

Stk. 9. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær general-forsamling, når de er opført på dagsordenen, og når mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer er for det stillede forslag.

Stk. 10. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. I år med ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, i år med lige årstal afgår 2 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen.

Stk. 11. Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Valget gælder for 1 år ad gangen. Bestyrelsen ansætter herudover en statsaut. revisor eller registreret revisor, jf. § 7, stk. 5.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt til bestyrelsens formand fremsætter begæring herom, indeholdende motiverede forslag, der ønskes behandlet. En sådan begæring skal efterkommes senest 1 måned efter, at formanden har modtaget begæringen. Indkaldelse af medlemmerne sker med normalt varsel. Beslutning kræver simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i København eller i Odsherred kommune.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I år med ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, i år med lige årstal afgår 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådan bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er tilsagt til møde og mindst 3 medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er tilstede. Alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 3. Der føres en forhandlingsprotokol over alle møder og i øvrigt over tildragelser af interesse. Protokollen underskrives ved bestyrelsesmøder af samtlige bestyrelsesmedlemmer, ved general-forsamlinger af dirigenten.

Stk. 4. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Bestemmelse om eventuelle bestyrelses-honorarer og disses størrelse træffes af general-forsamlingen.

Stk. 5. Hvis et medlem af bestyrelsen sælger sin ejendom, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen.

§ 6. Driften

Stk. 1. Selskabets drift ledes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen administrerer alle selskabets indkomster og skal varetage medlemmernes fælles interesser i henhold til de beslutninger, der tages på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer og forpligter selskabet i alle anliggender og er således berettiget til at afslutte retshandler på dettes vegne, derunder at underskrive entreprisekontrakt og lånedokumenter, ligesom bestyrelsen kan meddele fuldmagt. Selskabet tegnes af 2 med-lemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 4. Bestemmelser for bidrag til driftsudgifter, installationernes udførelse m.m. er fastsat i leveringsbetingelser for Skamlebæk Vandværk. Bestyrelsen udfærdiger de enkelte bestemmelser i "Leveringsbetingelserne".

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regelmæssige faste udgifter anvises af kassereren. Andre udgifter skal anvises af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. Kassererens beføjelse kan delegeres til en af bestyrelsen ansat forretningsfører.

Stk. 3. Selskabets driftskapital anbringes efter den samlede bestyrelses anvisning i et anerkendt pengeinstitut, herunder postgiro.

Stk. 4. Revision skal foretages mindst én gang årligt og i øvrigt så ofte, formanden eller revisorerne finder det fornødent. Revisorerne giver en skriftlig indberetning til bestyrelsen om hver revision. Bemærkning herom skal tilføres selskabets revisionsprotokol, der skal fremlægges på hvert bestyrelsesmøde,

Stk. 5. Foruden af den af generalforsamlingen valgte revisor skal selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som ansættes af bestyrelsen.

§ 8 Vandafgifter

Stk. 1. Vandafgifterne fastsættes af bestyrelsen efter reglerne i Odsherred kommunes normal-regulativ for private vandforsyninger, eller hvad der i henhold til lovgivningen måtte afløse dette.

Der skal til enhver tid foreligge et takstblad, som udleveres på forlangende.

§ 9. Vandafgifternes betaling

Stk. 1. Vandafgifterne opkræves i henhold til taksbladet.

Stk. 2. Medlemmer, hvis vandafgifter ikke er indgået inden betalingsfristens udløb, erlægges en tillægsafgift, hvis størrelse fastsættes i takstbladet. Afgiften kan dog maksimalt fastsættes til et beløb svarende til et 6 måneders afgift. Afgiften opkræves ved næste termins indbetaling. 4 ugers restance (efter påtale) medfører lukning uden yderligere varsel, og for genoplukning betales, foruden restancen og tillægsafgift med påløbende renter 2 % pr. påbegyndt måned fra forfalds-dagen, de med afbrydelsen og genåbningen forbundne udgifter. Betalingspligten vedvarer uanset lukningen, der også overfor en ny ejer af ejendommen opretholdes, indtil betaling sker.

Stk. 3. Medlemmerne er selv pligtige til at sørge for, at vandafgifterne bliver erlagt. Fejlekspedition ved udsendelse af indbetalingskortene fritager ikke for pligten til at overholde reglerne vedrørende indbetaling af vandafgifterne.

Disse vedtægter er en ændring af love vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 22. september 1960, med senere ændringer på generalforsamlingerne den 30. juli 2005, 24. juli 2010 og 23. juli 2011 samt 26 juni 2014.

 

Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle